+49 1743960609 / +359 89 349 4561 tansu.osman@gmx.de

Политика за поверителност

 1. Предмет

Настоящото  изложение съдържа информация за условията и начините, при които дружеството Тансу Осман КОНСУЛТИНГ ЕООД предоставя сайтa www.tansuosmanconsulting.com  и условията, при които същият се използва. Достъпът до горепосочения сайт и неговото използване изискват приемане на настоящите общи условия и съгласието на потребителя относно практиките на дружеството в областта на личните данни.

 1. Използване на съдържанието

Сайтът съдържа информация за дружеството, неговия основател и услугите, които се предоставят от него. Никое съдържание на сайта не представлява правна услуга или консултация.

 1. Кореспонденция

За кореспонденция с дружеството, трябва да попълните предложения в горепосочения сайт формуляр за запитване, като с това се съгласявате да дадете ваши лични данни.

 1. Какви лични данни се събират и за какви цели:

При използването на настоящия уебсайт, се събират следните лични данни: име, фамилия, e-mail адрес и телефонен номер.

Събират се само такива лични данни, които Вие сте ни предоставили доброволно и които са необходими за изпълнението и организацията на нашата дейност, за да успеем да извършим поръчана от вас услуга или да отговорим на ваше запитване. При осъществяване на тези действия спазваме подходящи стандарти за поверителност, които съответстват на Закона за защита на личните данни. Данните, събирани чрез формата за запитване (име, фамилия, е-mail адрес, телефонен номер), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

 1. Какви мерки за сигурност предприемаме:

Дружеството предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са вашите права:

Субектът на данни има следните права:

 • Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, както и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните;
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора, ако негови лични данни се обработват;
 • Да поиска коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни.
 1. Какво представлява „бисквитката” (cookie)?

“Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе си текстова информация. „Бисквитките” изпълняват различни функции и се използват предимно:

 • за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт;
 • за да улеснят Вашето сърфиране.

„Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителите на съответния уебсайт като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според предпочитанията на потребителя.

 • Не знам дали в сайта се използват бисквитки, така че, ако не се използват може да почнем да използваме, ако ще ни е от полза  или в противен случай може да изтриеш тази част от текста.

Уебсайтът tansuosmanconsulting.com използва:

 • Google Analytics – онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, с цел да се анализират Вашите действия в уебсайта.
 • Плъгини на социалните мрежи – този уебсайт използва плъгини на социалните мрежи Facebook, LinkedIn и Instagram. На определени страници в сайта са разположени бутони на социалните мрежи.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение и за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта.

 1. Принципи за защита на данните

При обработване на лични данни, спазваме основните принципи за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни се обработват при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните, точност, пропорционалност, отчетност, сигурност, цялостност и поверителност. Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели и се ограничават до това, което е необходимо за съответната цел на обработване. Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.

 1. Кога можем да разкрием лични данни:

Ваши лични данни може да разкрием само при изрично съгласие от Ваша страна, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи, както и когато бъдат поискани от други държавни органи и това е разрешено от закона.

 1. Съхраняване и унищожаване на данните:

Ние не съхраняваме лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните. Личните данни се унищожават, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 1. Обща информация за политиката

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменения на приложимото българско или европейско законодателство, както и вследствие на задължителни предписания, дадени от компетентния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни). Дружеството ни ще информира субектите на лични данни за измененията или допълненията на тази Политика за защита на личните данни, чрез публикация на актуализирана Политика на интернет страницата ни.

Share This